منوی اصلی


دانشگاه گرمسار

   1

دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد رجايي

   2

دانشگاه فرهنگيان پرديس الزهرا

   3

دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان)

   4

دانشگاه سمنان

   5

دانشگاه شاهرود

   6

دانشگاه دامغان

   7

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني سمنان

   8

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات درماني شاهرود

   9

دانشگاه امام حسين(ع)واحدسمنان

   10

آموزشکده فني وحرفه اي دختران شاهرود

   11

دانشکده فني و حرفه اي دختران نرجس سمنان

   12

دانشگاه فني وحرفه اي پسران سمنان

   13

دانشکده فنی و حرفه ای كشاورزي اميرآباد دامغان

   14

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

   15

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان

   16

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

   17

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهديشهر

   18

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

   19

دانشگاه آزاد اسلامي مركز ايوانكي

   20

دانشگاه آزاد اسلامي مركز شهميرزاد

   21

دانشگاه پيام نور واحد آرادان

   22

دانشگاه پيام نور واحدايوانكي

   23

دانشگاه پيام نور مركز دامغان

   24

دانشگاه پيام نور مركزسمنان

   25

دانشگاه پيام نور واحدمهديشهر

   26

دانشگاه پيام نور واحد مجن

   27

دانشگاه پيام نور واحد ميامي

   28

دانشگاه پيام نور مركزگرمسار

   29

دانشگاه پيام نور مركزشاهرود

   30

مركزآموزش علمي ـ كاربردي مون گار شو شهميرزاد

   31

مركزآموزش علمي ـ كاربردي سيم و كابل مغان شاهرود

   32

مرکز علمی کاربردی هنرآفرین پویان

   33

مركزآموزش علمي ـ كاربردي جهاددانشگاهي واحد سمنان

   34

مركزآموزش علمي ـ كاربردي جهاد كشاورزي گرمسار

   35

مركزآموزش علمي ـ كاربردي جهادكشاورزي دامغان

   36

مركزآموزش علمي ـ كاربردي جهاد كشاورزي سمنان

   37

مركزآموزش علمي ـ كاربردي شركت زغال سنگ البرزر شرقي

   38

مركزآموزش علمي ـ كاربردي جهادکشاورزي شاهرود

   39

مركزآموزش علمي ـ كاربردي گلستان مهديشهر

   40

مركزآموزش علمي ـ كاربردي بيارجمند

   41

مركزآموزش علمي ـ كاربردي پالنده صاف سمنان

   42

مركزآموزش علمي ـ كاربردي بهزيستي استان سمنان

   43

مركزآموزش علمي ـ كاربردي آفرينش شاهرود

   44

مركزآموزش علمي ـ كاربردي هلال احمر استان سمنان

   45

مركزآموزش علمي ـ كاربردي امام حسين (ع)

   46

مركزآموزش علمي ـ كاربردي فني حرفه اي سمنان (تاسيس 90)

   47

مركزآموزش علمي ـ كاربردي شهرداري سمنان (تاسيس 90)

   48

مركزآموزش علمي ـ كاربردي فني حرفه اي شاهرود (تاسيس 90)

   49

مرکز آموزش علمي کاربردي دادگستري کل استان سمنان

   50

مركزآموزش علمي ـ كاربردي شرکت توليدي صنايع شيميايي کلران

   51

مركزآموزش علمي ـ كاربردي شرکت صنعتي روستا

   52

مركزآموزش علمي ـ كاربردي نيروي انتظامي ا سمنان

   53

موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي شاهرود

   54

دانشگاه غيردولتي ـ غير انتفاعي ايوانكي

   55

موسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي مولوي

   56

موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي رشد دانش

   57

موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي اديبان

   58

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي فضيلت

   59

موسسه آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي علاءالدوله سمناني-گرمسار

   60

موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي عالي کومش

   61

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ـ غير دولتي توران

   62

موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي برآيند

   63

موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي علوم و توسعه پايدارآريا

   64

موسسه آموزش عالي غيردولتي _ غيرانتفاعي برنا (تاسيس 90)

   65

دانشکده علوم قراني دامغان

   66

آموزشكده فني وحرفه اي سما واحدايوانكي

   67

آموزشكده فني وحرفه اي سما واحدآرادان

   68

آموزشكده فني وحرفه اي سما واحد سمنان

   69

آموزشكده فني وحرفه اي سما واحد شاهرود

   70

دانشكده علوم قرآني شاهرود

   71